Ute Mark & Miljö

Skötsel & Underhåll

GRÖNYTOR

Vi vårdar ditt gröna. Rätt åtgärd i rätt tid skapar förutsättningar för träd, buskar och perenner att få utvecklas i sin fulla prakt.

Med maskiner anpassade för era ytor och handkraft där det krävs blir gräset klippt och ogräs ett minne blott.

När växter blir äldre och deras tillväxt försvagas är det viktigt att byta ut och komplettera med nya växter.

Vi arbetar efter skötselplaner baserade på era önskemål, läs gärna mer under Planering och utveckling.

FUNKTION

Underhåll av fast utrustning ger utemiljön ett vårdat intryck och upprätthåller dess funktion.

Genom att sköta om och reparera när det behövs håller lekutrustning, staket och bänkar över tid. Behöver något ändå bytas ut, tar vi fram förslag och monterar.

Att återvinna och sortera det som demonteras är en självklarhet för oss.

En av de viktigare funktionerna i en utemiljö är hanteringen av dagvatten. Vi ser till så att hängrännor och brunnar är rensade från löv och att isbildningar kan undvikas under vintertid.

HÅRDGJORDA YTOR

En välskött yttre miljö skapar mervärde och höjer attraktionskraften för er fastighet.

När vi bistår med markunderhåll sköter vi underhållet av hårdgjorda ytor.

Det kan handla om allt från att ta bort mossa på plattytor, till att laga potthål i asfalten eller att exempelvis fylla på med grus där det behövs. Vi suddar ut irritationsmomenten för de boende. Små saker som kan göra stor skillnad.

RENHÅLLNING

Med duktiga medarbetare och tillgång till små och smidiga sopmaskiner sopar vi alla hårdgjorda ytor.

Från stora parkeringar till kantsten och väldigt trånga utrymmen. Där maskinen inte kommer åt kompletterar vi med manuellt arbete och naturligtvis använder vi vatten. På så sätt får vi upp alla partiklar utan att det dammar.

Underhållssopningen får ytorna att hålla längre och miljön blir dammfri utan rester från underlag och däck som kan vara farligt att andas in.

En välskött utemiljö tenderar att förbli fri från nerskräpning och förstörelse.

Yttre städ utför vi på regelbunden basis. Vi plockar skräp och tömmer papperskorgar. Behöver grovsopor köras bort bistår vi även med det.

TILLSYN

Att en utemiljö upplevs som välvårdad och säker är viktigt för allas vårt välmående. Alla har rätt att känna sig säkra i sin utemiljö.

Genom regelbunden tillsyn kan vi se till att belysningen är hel, att sikten är fri från skymmande buskage och att bänkarna är hela vid uteplatsen.

Vi hjälper också till att besiktiga lekutrustning för att förebygga olyckor och kontrollera att stängsel är hela och fria från sly.

VINTERUNDERHÅLL

Med allt från hjullastare till mindre maskiner och manuell skottning tar vi hand om vinterunderhållet.

Idag röjer vi snö och sandar åt över 100 företag, fastighetsbolag och bostadsrättföreningar runt om i Örebro län.

Vi studerar noggrant vädergudarnas nyckfulla mönster och finns tillgängliga att rycka in dygnet runt.

NATURVÅRD

Det är inte bara utemiljöer kring fastigheter som behöver tillsyn. Vi människor vistas gärna i skog och natur.

För att vi ska kunna göra det i samklang med växter och djur är det lämpligt att vi kan hålla oss till stigar, motionsspår och rastplatser.

Runt om i Örebro län finns det flera rekreationsområden, där vi hjälper till att hålla rent och snyggt. Vi trimmar kring stigar och fyller på med ved, kontrollerar så att det inte är vindfällor över stigar och att informationsskyltar fyller sin funktion.

Vi är stolta över att få vara med och värna om den biologiska mångfalden. Genom slåtter av ängsmark tillses att rätt förutsättningar för ängsflora upprätthålls, så att fjärilar, bin och andra insekter kan hitta ett hem.

Har du några funderingar kring skötsel & underhåll?

Skicka iväg ett meddelande till oss!

    “Ute mark & miljö håller tidsplanerna och har väldigt mycket bra idéer. Vi litar på dem fullt ut.”

    – Linda Bringestad, Asplunds Fastigheter